Αίτηση Εγγραφής

Για την εγγραφή σας, συμπληρώστε και αποστείλετε την παρακάτω αίτηση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, προσκομίστε τα ακόλουθα δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής:

  1. Επικυρωμένο απολυτήριο λυκείου (Γ.Ε.Λ. - Ε.Π.Λ. - Τ.Ε.Λ. - Τ.Ε.Ε. Β')
  2. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (εμπρός - πίσω)
  3. 8 έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότηταςΑίτηση Εγγραφής:

Ημερομηνία: 23-11-17


Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στο

της εξειδίκευσης
στη σχολή της